Privacy Statement

BG magazine is de grootste online vakomgeving over bedrijfsgezondheid. Als abonnee of adverteerder van BG magazine wilt u er natuurlijk zeker van zijn dat uw gegevens bij ons privacyin vertrouwde handen zijn.

We zijn het gewend om zorgvuldig om te gaan met inhoudelijke en concurrentiegevoelige informatie van onze abonnees en adverteerders. Behalve relevante contactgegevens zijn dit geen directe persoonsgegevens.

Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. BG magazine, gevestigd aan de Heiligenbergerweg 68b in Amersfoort, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacy statement leggen we u uit welke persoonsgegevens we verzamelen op onze website, hoe we dit vastleggen in onze database en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Gebruik van onze website kent een aantal voorwaarden en beperkingen. Door gebruik te maken van onze site, stemt u in met deze voorwaarden, waaronder dit privacystatement. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Welke gegevens hebben we?

Als u onze site bezoekt, een abonnement aanvraagt, uzelf registeert, een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan slaan wij deze gegevens op in onze klantendatabase.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Tools die wij hierbij gebruiken zijn onder andere Zoho, Gravity Forms, Google Analytics, Advertising modules. Maar ook een ledenomgeving die u als gebruiker of abonnee herkent en toegang faciliteert tot de (deels) afgeschermde content.

Cookies

BG magazine maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden vooral toegepast om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Wij slaan informatie op over welke pagina’s u bezoekt en welke links u aanklikt. Dit surfgedrag koppelen we aan uw IP-adres. Zo wordt u als terugkerende bezoeker ‘herkend’, krijgt u alleen voor u relevante inhoud in beeld en kunt u direct verdergaan waar u gebleven was.

Informatie over uw surfgedrag wordt alleen door BG magazine gebruikt om u beter te kunnen bedienen en de site continu te verbeteren.

Wat doen wij met uw gegevens?

Primair gebruiken we al uw gegevens om uw online abonnement goed te kunnen faciliteren en om uw vragen naar specifieke informatie over bedrijfsgezondheid goed te kunnen beantwoorden.

Met het gebruik van onze dienstverlening geeft u expliciet toestemming de door u verstrekte informatie op te slaan, te analyseren en te delen met de door ons geselecteerde derden. Ook geeft u toestemming om u persoonlijk te informeren over voor u relevante ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsgezondheid.

Tenslotte gebruiken we de (geanonimiseerde) gegevens van al onze abonnees voor onze marktonderzoeken en trendrapporten.

Om fiscale redenen zijn wij verplicht om informatie over abonnees en adverteerders tot zeven jaar te bewaren als onderdeel van onze bedrijfsadministratie.

Veiligheid websites, database en gegevensuitwisselingen

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens van klanten of aanbieders.

Onze website kent een Secure Sockets Layer (ofwel SSL) beveiliging. De abonneegegevens worden in de database in de cloud opgeslagen bij een betrouwbare partner met de onder andere ISO27001 en SOC2 certificaten.

Onze systemen beschikken over 2FA voor alle redactieleden en beheerders. Daar waar gebruik wordt gemaakt van e-mail, maken wij gebruik van beveiligde versleutelde verbindingen met zowel SSL als TLS. Gegevensuitwisselingen tussen CRM, database en mailserver zijn versleuteld volgens PLS1.2-protocol. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

BG magazine bewaart en gebruikt uitsluitend die organisatie- en persoonsgegevens die rechtstreeks door abonnees of adverteerders worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is met welk doel deze aan ons worden verstrekt.

Wilt u meer weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen via ons webteam.