Algemene Leveringsvoorwaarden BG magazine

BG magazine is gestart in 2005 en is actief in onder meer de markt van bedrijfsgezondheid.

Aanvullend op de algemene voorwaarden wordt voor de website een disclaimer gehanteerd.

A. ALGEMENE BEPALINGEN
A.1 Definities
A.1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Uitgever:
BG magazine

Afnemer:
Degene die met de Uitgever rechtstreeks of via een indirect kanaal (bijvoorbeeld via een boekhandel) een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van elektronische of fysieke goederen (daaronder begrepen (online) abonnementen, boeken, tijdschriften, adressen, advertentieruimte dan wel enig ander door de Uitgever aangeboden goed) dan wel het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, zulks in de ruimste zin van het woord.

A.2 Toepasselijkheid
A.2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Uitgever en op alle overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer.

A.2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden van afnemer worden verstaan – maken geen deel uit van deze overeenkomst en zijn niet bindend voor de uitgever, tenzij Uitgever deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

A.2.3 Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van Afnemer, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij Uitgever Afnemer schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.

A.2.4 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Uitgever en Afnemer tot stand gekomen overeenkomst.

A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst
A.3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Uitgever zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven in deze offertes en aanbiedingen. De Uitgever kan aanvaarding van het aanbod door afnemer binnen twee werkdagen herroepen.

A.3.2 De overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer komt tot stand door het plaatsen van een elektronische, schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling of opdracht bij Uitgever en de aanvaarding hiervan door Uitgever. Afnemer aanvaardt met deze bestelling of de opdracht de algemene voorwaarden van Utgever.

3.3 Alle offertes en aanbiedingen van Uitgever zijn dertig dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

A.4 Prijzen en tarieven
A.4.1 Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van goederen en/of de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Uitgever gehanteerde prijs.

A.4.2 Alle gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele ander van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief eventuele administratie-, transport- of verzendkosten, Prijzen en tarieven gelden voor het kalenderjaar waarin deze aan Afnemer worden gefactureerd.
A.4.3 Uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

A.4.4 Bij een prijsverhoging zal Uitgever Afnemer hiervan uiterlijk één maand voor de ingangsdatum op de hoogte stellen. Indien Afnemer zich niet kan verenigen met de prijsverhoging, is Afnemer gerechtigd de bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijk verzoek. Indien Uitgever dit verzoek niet binnen dertig dagen na kennisgeving van de prijsverhoging heeft ontvangen, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijsverhoging.

A.4.5 Indien de overeenkomst met Afnemer ingaat in de loop van een kalenderjaar en Uitgever factureert op basis van tijdsverloop, worden de tarieven en prijzen naar rato van het nog niet verstreken gedeelte van het kalenderjaar vastgesteld.

A.5 Facturering en betaling
A.5.1 Facturering geschiedt door Uitgever binnen een maand na levering of terbeschikkingstelling of na aanvang van de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten.

A.5.2 Afnemer dient binnen veertien dagen na factuurdatum de betaling te voldoen op een door Uitgever aangewezen bankrekening.

A.5.3 Eerdere openstaande facturen kunnen door uitgever worden verrekend met betalingen van latere facturen.

A.5.4 Het is Afnemer niet toegestaan een betalingsverplichting naar Uitgever te verrekenen met een vordering van Afnemer op Uitgever.

A.5.5 Uitgever kan op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, danwel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.

A.5.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Uitgever gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente aan Afnemer in rekening te brengen.

A.5.7 Indien Afnemer niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer aan Uitgever naast de handelsrente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van het degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht van Uitgever om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Afnemer in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

A.5.8 Bij het niet tijdig betalen of niet-nakomen van een veplichting door Afnemer is Uitgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Uitgever om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Afnemer te vorderen.

A.6 Levering en leveringstermijnen
A.6.1 Uitgever zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling of opdracht van Afnemer de diensten en/of producten leveren of ter beschikking stellen dan wel met de verrichting van werkzaamheden en/of diensten aanvangen, op voorwaarde dat een besteld product voorradig is en/of aanvang van de werkzaamheden en/of diensten mogelijk is.

A.6.2 Indien levering of terbeschikkingstelling van het product of verrichting van de werkzaamheden en/of diensten niet binnen de door Uitgever verwachte termijn kan plaatsvinden, zal Uitgever schriftelijk aan afnemer melden dat product/dienst niet geleverd kan worden.

A.6.3 Gedurende tien werkdagen na ontvangst van de in artikel A.6.2 bedoelde mededeling heeft Afnemer het recht om de met Uitgever gesloten overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren. Dit kan middels een schriftelijk verzoek.

A.6.4 Uitgever kan al haar verplichtingen naar Afnemer op schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen aan Uitgever heeft voldaan.

A.7 Overmacht
A.7.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Uitgever of Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Uitgever of Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Uitgever of Afnemer komt.

A.7.2 In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer besteld goed/product tijdelijk niet meer voorradig is, is Uitgever gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

A.7.3 Bij overmacht als gevolg van het niet kunnen leveren van een artikel kan Afnemer de overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbinden, indien in redelijkheid niet van Afnemer kan worden verlangd dat hij de goederen/producten dan wel de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten als gevolg van de vertraging alsnog accepteert. Artikel A.6.3 is van overeenkomstige toepassing.

A.7.4 Bij blijvende overmacht, bijvoorbeeld wanneer een artikel uitverkocht is of een dienst niet langer leverbaar is of onmogelijk is, kunnen zowel Uitgever als Afnemer de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan afnemer geen enkele schadevergoeding verlangen.

A.8 Reclames en klachten; retourzendingen
A.8.1 Klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde goederen en/of diensten of verrichtingen dienen door afnemer binnen tien werkdagen na de factuurdatum respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Uitgever meegedeeld te worden. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Uitgever.

A.8.2 Afnemer kan uitsluitend goederen of producten aan retour zenden, wanneer dit andere dan de door hem bestelde goederen zijn of dat deze beschadigd zijn.

A.8.3 Afnemer is verplicht de retour te zenden goederen of producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen. Na ontvangst van de retour gezonden goederen zal Uitgever, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog de door Afnemer bestelde en/of onbeschadigde goederen leveren of ter beschikking stellen.

A.9 Eigendomsvoorbehoud en risico
A.9.1 Uitgever behoudt eigendom van alle door hem aan Afnemer geleverde (roerende) zaken, zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens Uitgever uit hoofde van deze overeenkomsten.

A.9.3 De door Uitgever aan Afnemer geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer volledig voor diens rekening en risico.

A.10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
A.10.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door Uitgever aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan Uitgever.

Onder “Uitgever” wordt voor de toepassing van dit artikel 10 ook begrepen een derde van wie Uitgever met betrekking tot de hier bedoelde goederen, producten, werkzaamheden of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.

10.2 Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever enig door Uitgever aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde goed of product of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door Uitgever is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken.

10.3 Met het aangaan van deze overeenkomst wordt overdracht van gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in art. 10.1 uitdrukkelijk uitgesloten. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van €. 2.500,= voor elke overtreding of elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding van Uitgever.

A.10.5 Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Uitgever ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 0.1 of aanduiding van merken of handelsnamen van Uitgever of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

A.11 Aansprakelijkheid van Uitgever en vrijwaring
A.11.1 Met betrekking tot de inhoud van de door Uitgever geleverde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten is de uiterste zorg nagestreefd, echter kan voor eventuele fouten of onvolledigheden niet worden ingestaan. Uitgever, auteurs of redacteuren van de goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Afnemer van bedoelde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Uitgever aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 11 blijkt.

11.2 De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het Product.

11.3 De totale aansprakelijkheid van Uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één kalenderjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per jaar echter meer bedragen dan € 1.000,= (duizend euro).

Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Uitgever aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
11.4 Aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 11.3 is uitgesloten.

11.5 Uitgever is niet aansprakelijk voor door Afnemer danwel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door Uitgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

A.11.8 Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met Uitgever gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat Afnemer Uitgever deugdelijk schriftelijk ingebreke heeft gesteld en Uitgever ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde Uitgever in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

A.11.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Uitgever meldt.

A.11.10 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

A.11.11 Afnemer vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van derden terzake van door Uitgever geleverde en of ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Uitgever en Afnemer bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

A.12 Beëindiging van de overeenkomst
A.12.1 Uitgever heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
• Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
• aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
• ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
• Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
A.12.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Afnemer aan Uitgever verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

A.12.3 Uitgever is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Uitgever op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd Uitgever overigens terzake toekomende rechten.

A.13 Toepasselijk recht en geschillen
A.13.1 Op elke door Uitgever met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

A.13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door de Uitgever met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter (het dichts bij) de vestigingsplaats van Uitgever.

A.14 Diversen
A.14.1 Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen Uitgever en Afnemer gesloten overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden zullen worden geacht behoorlijk te zijn gedaan, indien deze zijn verzonden per post met bericht van ontvangst aan de partij voor wie deze zijn bestemd naar het adres waar deze blijkens de inschrijving in het Handelsregister is gevestigd, danwel haar laatstbekende adres.

A.14.2 Alle door Uitgever gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens Afnemer uit hoofde van de met Afnemer gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Afnemer.

A.14.3 Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de met Afnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

A.14.4 Uitgever is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Uitgever uit zijn verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Uitgever alle door Uitgever voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.

A.14.5 Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de met Uitgever gesloten overeenkomst (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer) en/of deze algemene voorwaarden aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. Uitgever zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
I. PAPIEREN EN ONLINE PRODUCTEN
I.I Toepasselijkheid
I.I.I De in deze afdeling I vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien Uitgever aan Afnemer bepaalde categorieën papieren of online producten verkoopt en/of levert.

I.II Tijdschrift- en nieuwsbriefabonnementen
I.II .IAbonnementen op online omgevingen en/of papieren tijdschriften hebben een looptijd van 12 maanden en worden aan het begin van elke abonnementsperiode door Uitgever voor het volledige jaar gefactureerd. De abonnementsprijs is exclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten.

I.II.II Abonnementen kunnen op elk gewenst moment aanvangen. Voor zover een abonnement niet aan het begin van het kalenderjaar aanvangt, wordt – tenzij anders overeengekomen – het abonnement binnen een maand na levering van de eerste uitgave gefactureerd voor de 12 daaropvolgende maanden.

I.II.III Abonnementen worden stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar. Abonnementen dienen schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand bij Uitgever te worden opgezegd.

II. ADVERTENTIEPLAATSINGEN
II.I Toepasselijkheid
II.I.I De in deze afdeling II vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien Uitgever ten behoeve van Afnemer het plaatsen van advertenties verzorgt.

II.II Gelding Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA)
II.II.I alle overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer met betrekking tot advertentieplaatsingen (daaronder begrepen alle overeenkomsten met adverteerders en bemiddelaars) zijn in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden van toepassing de laatstgeldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen, uitgegeven door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA), hierna: “de Regelen”.
II.II.II Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met de Regelen prevaleren de Regelen.