Vandaag heeft OVAL het persbericht ‘Roadmap werkkracht bij kanker maakt re-integratie voor werkgever en werknemer inzichtelijk’ gepubliceerd.

OVAL werkt samen met het ministerie van SZW en andere stakeholders als sociale partners, patiëntenverenigingen, UWV, Verbond van Verzekeraars aan het uitwerken van maatregelen om het werken met en na kanker makkelijker te maken.

Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven, expertise en ervaringen en de praktijk.

Re-integratiemogelijkheden

Eén van de pijlers van het Actieplan kanker en werk is een goede voorlichting van werkgever en werknemer over re-integratiemogelijkheden tijdens verschillende ziektefasen.

Samen met het ministerie van SZW is de Roadmap Werkkracht bij kanker ontwikkeld.

De Roadmap Werkkracht bij kanker is een belangrijk hulpmiddel en maakt inzichtelijk welke stappen werkgever en werknemer (moeten) zetten, om de werknemer aan het werk te laten blijven en aan het werk te laten komen, als deze kanker krijgt.

Op 8 april jl. benadrukte minister Asscher in zijn brief aan de Tweede Kamer het belang van goede voorlichting en benoemt de Roadmap Werkkracht bij kanker als hulpmiddel. De Roadmap wordt ook op het Arboportaal gepubliceerd.