Door een actief verzuimbeleid zijn veel zorginstellingen afgelopen jaren in staat geweest het ziekteverzuim terug te dringen.

Als gevolg daarvan is het gemiddelde verzuimpercentage in de sector behoorlijk gedaald.

Grote verschillen

De verschillen tussen organisaties zijn groot. Opvallend is echter dat in Oost-Nederland de verzuimpercentages gemiddeld hoger liggen dan het landelijke gemiddelde.

Een positieve uitzondering daarop wordt gevormd door de sector gehandicaptenzorg, waar Oost-Nederland beter scoort. Bij de algemene ziekenhuizen, de GGZ en de VVT-sector liggen de verzuimpercentages hoger dan gemiddeld.

De ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid (2014-2020) kan organisaties helpen medewerkers langer en productief aan het werk te houden.

Hogere kosten

Het gemiddeld hogere verzuimpercentage in Oost-Nederland betekent ook dat de kosten die verband houden met verzuim gemiddeld hoger uitkomen. In een periode van bezuiniging en kostenbesparing is dat moeilijk te verteren.

Gezien de totale loonsom levert 1 procent daling van het ziekteverzuim in de zorgsector in Oost-Nederland een besparing opvan € 50 miljoen per jaar.

Subsidie

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt werkgevers vanaf 15 oktober a.s. de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor externe ondersteuning bij de ontwikkeling van beleid gericht op onder meer vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

WGV Zorg en Welzijn roept instellingen op om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Daarvoor stelt de vereniging een hulpmiddel ter beschikking, dat instellingen helpt een aanvraag op te stellen en in te dienen.

De verwachting is dat het beschikbare bedrag (€ 22 miljoen) in korte tijd ‘overtekend’ zal worden. Snelheid is daarom geboden.

Vergrijzend personeelsbestand

Nog steeds is het zo dat het gemiddeld verzuimpercentage stijgt met de stijging van de gemiddelde leeftijd. Het verzuim is het laagst onder jongeren en het hoogst onder 55-plussers.

De toenemende vergrijzing van het medewerkersbestand is een reden om extra in te zetten op beleid gericht op vitaliteit en inzetbaarheid.

Veel organisaties zijn daarin succesvol gebleken. Het ziekteverzuim daalt, het sterkst onder 55-plussers. Uitzondering daarop vormt de VVT-sector in Oost-Nederland.

Langdurig verzuim

Voor zowel de ziekenhuizen als de GGZ en VVT-sector geldt, dat met name het langdurig verzuim aandacht vraagt. Daarbij gaat het om medewerkers die langer dan drie maanden ziek zijn.

Juist daar blijken de instellingen voor gehandicaptenzorg goed bezig en onderscheiden zij zich positief van het landelijk gemiddelde. In de andere werkvelden ligt hier een behoorlijke uitdaging. Toch is die uitdaging te overzien. Het gaat om relatief kleine aantallen.