Al jaren scoren thema’s als gezondheid, gezond zijn en gezond blijven hoog op de prioriteitenlijstjes van mensen.

Zowel mentale als fysieke gezondheid wordt gezien als het fundament van persoonlijk welbevinden, maar het wordt binnen de samenleving ook als factor van gemeenschappelijk belang beschouwd. Optimale gezondheid draagt immers bij aan de kwaliteit van leven van mensen, aan (meer) participatie in de samenleving en kostenbeheersing van de zorg.

Expertisecentrum STECR voor werk, zorg, inkomen en (arbeids)participatie wil met behulp van de nieuwe Werkwijzer een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van het thema ‘gezondheidsbevorderende leefstijl’ in de arbeidsrelatie.

Uiteindelijk gaat het erom dat de werkende zijn of haar inzetbaarheid voor nu, maar ook in de toekomst op peil weet te houden of te verbeteren.

Eigen regie

Belangrijk uitgangspunt voor de werkwijzer is het belang voor de werkende om zelf de regie over zijn eigen levensloop en daarmee op zijn inzetbaarheid, te houden.

Daarnaast is een goede werkrelatie tussen werkende en werkgever belangrijk. In ‘het goede gesprek’ stemmen zij hun wederzijdse belangen, behoeften en wensen op elkaar af.

>>> U kunt de nieuwe Werkwijzer bestellen via deze link