De SER heeft vanochtend een advies over arbeidsgerelateerde zorg vastgesteld. In dit advies geeft de raad een unanieme toekomstvisie.

Volgens de raad moet de arbeidsgerelateerde zorg kwalitatief beter worden: effectiever, met meer kennis van zaken, met aandacht voor preventie en re-integratie, én toegankelijk voor alle werkenden.

Over de route ernaar toe wordt verschillend gedacht binnen de SER.

Bouwstenen

De SER onderstreepte het grote belang van een goede arbeidsgerelateerde zorg, niet alleen voor de preventie en het terugdringen van ziekteverzuim, maar ook als bron van kennis voor de algemene gezondheidszorg.

Het kabinet had de SER vijf scenario’s voorgelegd om de knelpunten in de arbeidsgerelateerde zorg op te lossen. Uit een consultatie door de SER van ‘het veld’ en diverse deskundigen bleek echter dat geen van de scenario’s op een breed draagvlak kan rekenen.

De SER heeft elementen uit de verschillende scenario’s gehaald en samengevoegd tot bouwstenen voor een eigen visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

Deze visie wordt nu breed gedeeld, en is daarmee een belangrijke stap vooruit en winstpunt van het advies.

Bedrijfsarts

Namens de drie vakcentrales heeft de FNV gepleit voor de volgende zaken:

  • financiële onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Het huidige systeem bevat te veel prikkels om verzuim tegen te gaan en te weinig prikkels als het gaat om preventie.
  • Het opnieuw wettelijk waarborgen van de vrije toegang voor werkenden tot het arbospreekuur en van de bedrijfsarts tot de werkplek.
  • De preventiemedewerker moeten worden gekozen door het personeel.
  • Een wettelijke minimumeis die garandeert dat arbodienstverleners voldoende tijd besteden aan preventie.
  • Goede arbeidsgerelateerde zorg kan worden geboden door interne arbodiensten of sectorale dan wel branchegeorganiseerde of regionale organisatievormen.

Regie bij werkgever

MKB-Nederland stelt dat de bedrijfsarts onafhankelijk moet zijn, maar dat dit al voldoende is gewaarborgd door de professionele richtlijnen van de beroepsgroep, de BIG-registratie en het medisch tuchtrecht.

De werkgever moet de regie blijven voeren over het verzuimmanagement en het verzuimbeleid, omdat de werkgever verplicht is het loon door te betalen bij ziekte van de werknemer.

Daartoe moet hij over informatie kunnen beschikken die nodig is voor de re-integratie van zijn werknemer. Van Straalen ziet dit advies als een nuttige tussenstap op weg naar een betere arbeidsgerelateerde zorg.

Beide routes waardevolle elementen

De SER ziet waardevolle elementen in beide routes. De werkgevers gaan uit van de verantwoordelijkheid en dus de regie en zeggenschap van de werkgever over de arbozorg.

De werknemers leggen de nadruk op de onafhankelijkheid van de arbozorg met de mogelijkheid van een meer sectorale of regionale organisatie.

Tegelijkertijd constateert de SER dat de huidige verdeling van financiële verantwoordelijkheden op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid implicaties heeft voor de arbeidsgerelateerde zorg. Om tot een breder draagvlak te komen is het nodig deze bredere context erbij te betrekken.

De raad onderstreept de relevantie van het advies en kijkt met belangstelling uit naar hoe het kabinet het advies oppakt.

Bron: SER