Deze week is er een SZW-Werkwijzer verschenen die bedrijfsartsen helpt om zorgvuldige afwegingen en verantwoorde keuzes te maken over taakdelegatie.

De Werkwijzer is een praktische uitwerking van het NVAB-standpunt over taakdelegatie en biedt een overzichtelijk stappenplan.

De Werkwijzer Taakdelegatie is een gezamenlijk product van het ministerie van SZW, de beroepsverenigingen NVAB en ZFB, brancheorganisatie OVAL en netwerkvereniging KoM.

Oplossing tekort bedrijfsartsen?

NVAB-voorzitter Gertjan Beens: “Over taakdelegatie door de bedrijfsarts bestaan zeer uiteenlopende beelden en verwachtingen. Deze werkwijze wordt vaak gezien als dé oplossing voor het tekort aan bedrijfsartsen, maar dat idee vraagt meer onderbouwing. Als beroepsvereniging van bedrijfsartsen constateerden wij dat partijen moeite hebben om taakdelegatie goed te regelen. Daarom hebben we in april 2018 een standpunt met heldere vertrekpunten gepubliceerd. We zijn verheugd dat we die nu samen met het ministerie van SZW, OVAL, KoM en ZFB hebben kunnen uitwerken in een praktische Werkwijzer.”

Geen doel op zich

De wet- en regelgeving biedt bedrijfsartsen de ruimte om een deel van hun taken te delegeren. Maar dit mag volgens Beens nooit een doel op zich zijn. “Taakdelegatie kán mogelijkheden bieden om de bedrijfsgezondheidszorg optimaal vorm te geven. Maar als professional hoor je wel kritisch te toetsen of dit ook werkelijk zo uitpakt.”

Volgens het NVAB-standpunt moet de bedrijfsarts steeds bepalen of deze werkwijze past bij de specifieke werksituatie en casus. Ook moet hij nagaan of hij er als medisch specialist professioneel achter kan staan.

Beens: “De Werkwijzer helpt bedrijfsartsen om dit gestructureerd en zorgvuldig te doen. Geen van de opstellers is bij voorbaat vóór of tegen taakdelegatie. Wel zeggen we: áls je het doet, regel het dan goed. De Werkwijzer geeft een concreet stappenplan om hierover zorgvuldige afwegingen en verantwoorde keuzes te maken.”

Keuze ligt bij de bedrijfsarts

De beslissing om wettelijk aan de bedrijfsarts toegewezen taken wel of niet te delegeren ligt dus altijd bij de bedrijfsarts zélf, benadrukt Beens.

“Als delegerend geneeskundig specialist ben en blijf je altijd eindverantwoordelijk voor de wijze waarop anderen onder jouw toezicht specifieke taken uitvoeren. Niet álles kan worden gedelegeerd en delegatie kan alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden. Je moet bewaken dat werknemer en werkgever net zo goed, of zelfs beter, worden geadviseerd. Dit kan alleen als de taakdelegatie voldoet aan strikte zorgvuldigheids- en kwaliteitseisen. Deze Werkwijzer geeft aan dit uitgangspunt een onmisbare praktische vertaling.”

Standpunt en werkwijzer scheppen helderheid

De NVAB zegt er niet op uit te zijn om te oordelen over de vele manieren waarop het veld taakdelegatie in de praktijk organiseert. Wel helpen ze graag om meer helderheid te scheppen over wat – met het oog op goede en verantwoorde bedrijfsgezondheidszorg – wel en niet kan. En welke randvoorwaarden en aandachtspunten hierbij gelden.

Beens: “Dat is ook precies de reden dat we als beroepsvereniging verleden jaar een formeel standpunt hebben ingenomen. Omdat taakdelegatie in de praktijk al veel voorkomt, is er behoefte aan spelregels en hulpmiddelen. Die zijn er nu. Ons professionele standpunt is mede gebaseerd op de juridische grondslag van taakdelegatie.”

Het NVAB-standpunt en de SZW-Werkwijzer Taakdelegatie zijn in de eerste plaats bedoeld voor bedrijfsartsen die taakdelegatie overwegen, er al mee te maken hebben of er vragen over krijgen.

Op nvab-online/taakdelegatie is voor alle betrokkenen praktische informatie te vinden.