Psychosociale arbeidsbelasting is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsuitval.

Dat blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de Inspectiedienst Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

De Inspectiedienst zet een breed scala van interventiemethodieken in om het bewustzijn over die problematiek te vergroten.

Zelfinspectietool

Ter stimulering heeft de Inspectie in 2016 op internet de zelfinspectietool ‘Werkdruk en ongewenst gedrag’ gepubliceerd.

Het A&O fonds voor het hoger beroepsonderwijs promootte in 2016 deze zelfinspectietool en ontwikkelde voorlichtingsmateriaal voor het hoger beroepsonderwijs.

PSA in de zorg

In de zorg constateerde de Inspectie dat, naar aanleiding van eerdere inspecties, 90 procent van die instellingen maatregelen had getroffen om het risico op PSA terug te dringen. De sector investeert in de aanpak van PSA door aanpassing en uitbreiding van de arbocatalogi.

De Inspectie SZW heeft nieuwe toetreders in de zorg voorgelicht over arbozorg en over het beschikken over een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Ook werd aangekondigd dat er mogelijk inspecties zouden plaatsvinden. Gebleken is dat nieuwkomers aan de slag zijn gegaan. Van de daadwerkelijk geïnspecteerde instellingen had 65 procent een RI&E en een plan van aanpak met aandacht voor werkdruk, fysieke belasting en aanpak van agressie en geweld.

Download hier het jaarverslag 2016 Inspectiedienst SZW