Werkgevers zijn nog niet goed voorbereid op de groei van het aantal chronisch zieke medewerkers. Ze realiseren zich nog niet wat de nieuwe realiteit is en hoe ze dit in de praktijk kunnen aanpakken.

Onderzoek laat zien dat de begeleiding op dit moment voornamelijk ad hoc wordt georganiseerd. HR en leidinggevenden zijn vaak te afwachtend en komen pas in beweging als ze met een concrete situatie worden geconfronteerd. Er is geen duidelijke rolverdeling of ze ondernemen helemaal geen actie.

Veel werkgevers gaan er ten onrechte vanuit dat ze de chronisch zieke werknemer zoveel mogelijk met rust moeten laten. Dat is goed bedoeld, maar betekent wel dat het vraagstuk van werk en re-integratie niet of te laat op tafel komt. Terwijl veel chronisch zieken graag willen werken en het juist zaak is om op een volwaardige manier samen te zoeken naar passende oplossingen om dit, ondanks de gezondheidsbeperkingen en eventuele medische behandelingen, te realiseren.

De beste tip is verrassend eenvoudig: ga zo snel mogelijk het gesprek aan. Misschien bent u hier huiverig voor, maar overleg is precies wat er moet gebeuren.

Taken die HR en leidinggevenden hierin kunnen oppakken zijn:

  • Besteed als organisatie aandacht aan dit thema met een centrale aanpak, zodat er een doeltreffende ondersteuning in de eigen werkomgeving ontstaat.
  • Zorg voor goede re-integratieprocessen en acteer waar nodig afdelingsoverstijgend.
  • Ga de dialoog aan met de chronisch zieke medewerker en pas waar nodig de werkplek aan.
  • Zijn er onder de medewerkers chronisch zieken, benut dan hun ervaringen om de situatie in kaart te brengen. Waar lopen zij tegenaan? Hoe zijn zaken, ook op managementniveau, beter te sturen?
  • Arbo Unie beveelt ‘eigen regie’ door chronisch zieke medewerkers aan. Zij weten heel goed wat hun ziektebeeld inhoudt en welke beperkingen er zijn: wat ze nog wél kunnen en wat minder goed gaat. Durf hen waar het kan het stuur in handen te geven; streef naar zelfmanagement. Vaak is het verstandig om HR-medewerkers en leidinggevenden training en coaching aan te bieden, zodat zij leren hoe ze dit vorm moeten geven.

Eric Velzing is bedrijfsarts met specialisatie oncologie bij Arbo Unieeric.velzing@arbounie.nl