Minister Asscher van SZW heeft de uitkomsten van het in juli 2015 afgeronde onderzoek door Celsus/Radboud Umc naar arbeidsgerelateerde medische adviestrajecten bij problematisch ziekteverzuim aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek is uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de effecten van dit type interventie ten aanzien van de terugkeer naar werk, zorgconsumptie en zorgkosten.

SER advies

Uit het SER-advies (2014) blijkt dat de arbeidsgerelateerde zorg kwalitatief moet verbeteren. Daarbij hoort onder andere meer aandacht voor de factor arbeid in de eerstelijnszorg, gebruik van bewezen effectieve interventies, een goede kennisinfrastructuur en een betere samenwerking tussen huisarts en bedrijfsarts.

Het kabinet wil zich richten op concrete maatregelen die de samenwerking tussen de arbeidsgerelateerde zorg en curatieve zorg verbeteren en waarbij de werkgever de regie over het verzuimbeleid houdt.

De resultaten vanuit dit onderzoek dienen voor de verdere inrichting van de arbeidsgerelateerde zorg nieuwe stijl.

Problematische verzuimgevallen

Uit het onderzoek blijkt dat een arbeidsgerelateerd medisch adviestraject duidelijkheid biedt bij problematische verzuimgevallen. De resultaten wijzen op een toegevoegde waarde van deze interventie.

Op de eerste plaats kan blijken dat inzet van een expertise kan leiden tot een meer passend medisch behandeltraject. Ook blijkt uit het onderzoek dat het zorggebruik verandert naar aanleiding van het adviestraject.

Ten tweede komt er meer duidelijkheid over de aard van de beperkingen en over de mogelijkheden die de werknemer nog heeft om arbeid te verrichten.

In deze gevallen leidt het adviestraject niet tot snellere re-integratie, maar wordt in een vroeg stadium duidelijkheid gegeven over de inrichting van het re-integratietraject met als doel het duurzaam inzetbaar houden van een werknemer.

Arbeid met loonwaarde

In ruim twee derde van de gevallen blijkt uit expertises dat arbeid met een loonwaarde in principe mogelijk is. Toch blijkt in minder van de helft van de gevallen dat werknemers geheel of gedeeltelijk aan het werk zijn.

De adviestrajecten stellen objectief vast wat een werknemer aan benutbare arbeidsmogelijkheden heeft. Motivatie of invloed van psychosociale factoren spelen vaak een rol bij stagnerende re-integratie. Maar dit wordt pas duidelijk nadat de beperkingen medisch zijn geobjectiveerd.

Minder zorgkosten

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat werknemers, die in een vroeg stadium aangemeld worden voor een expertise, minder zorgkosten maken dan werknemers die in een later stadium worden aangemeld.

Multidisciplinaire diagnostiek, gecombineerd met een behandel– en belastbaarheidsadvies, heeft zich effectief bewezen. Niet alleen in de behandeling van gezondheidsklachten, maar ook – en vooral – om belastbaarheid ten behoeve van arbeidsparticipatie te vergroten en benutting van mogelijkheden voor loonvormende arbeid.

ICARA, Integraal Centrum Arbeidsrelevante Aandoeningen