BG_bird2100% onafhankelijk
Arbo De Arbowet, wat houdt deze precies in?

De Arbowet, wat houdt deze precies in?

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Medewerkers moeten gezond en veilig kunnen werken. Om dit te bevorderen en om ervoor te zorgen dat werkgevers dit stimuleren binnen hun organisatie, is er de Arbeidsomstandighedenwet. Kort gezegd, de Arbowet.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor deze wet en voert vanuit haar rol de visie dat niemand ziek mag worden door het werk.

Doelvoorschriften

In de Arbowet staan de algemene bepalingen die gelden voor elke werkplek en gezond en veilig werken stimuleren. Deze bepalingen zijn doelvoorschriften en geen regels. Werkgevers moeten zich aan deze doelvoorschriften houden, maar mogen wel zelf (en nadrukkelijk in overleg met hun OR/PVT) bepalen hoe ze hier invulling aan geven. Dit geeft u als werkgever veel meer vrijheid en eigen regie, om een beleid te voeren dat zowel aansluit op de werkzaamheden als op de eigen cultuur.

Verplichtingen werkgever

Vanuit de Arbowet is een aantal verplichtingen vastgesteld voor zowel werkgevers als medewerkers. De verplichtingen voor de werkgever zijn:

 • U voert een ziekteverzuimbeleid
 • U geeft voorlichting aan medewerkers over veilig werken
 • U onderzoekt, registreert en meldt ongevallen op de werkvloer
 • U zorgt dat medewerkers veilig kunnen werken
 • U zorgt ervoor dat medewerkers over de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) beschikken én ziet erop toe dat ze deze correct gebruiken
 • Op voorhand voer je acties uit om risico’s te vermijden en te verkleinen
 • U betrekt de OR (of PVT) namens de medewerkers bij het veiligheidsbeleid

Verplichtingen werknemers

De verplichtingen voor de medewerker vanuit de Arbowet zijn er vooral om voor hen gezond en veilig werken te stimuleren. Voor hen gelden de volgende regels:

 • Je voert je werk uit op de juiste en meest veilige manier
 • Je houdt je aan de voorschriften en procedures binnen het werk
 • Wanneer je gevaren ziet, licht je je werkgever in
 • Je doet mee aan de voorlichtingen en trainingen die de werkgever organiseert over veilig werken
 • Je helpt je werkgever en de kerndeskundigen wanneer nodig binnen het uitvoeren van hun taken

Medewerkers hebben deze verantwoordelijkheden om gezond en veilig werken voor zichzelf en de collega’s te stimuleren. Let op: u als werkgever bent en blijft altijd eindverantwoordelijk. U kunt medewerkers wel aanspreken op hun verantwoordelijkheid hierin.

Andere betrokkenen Arbowet

De werkgever is er verantwoordelijk voor om de wet te handhaven binnen de organisatie. Sommige medewerkers zijn hier vanuit hun functie (zoals bijvoorbeeld de preventiemedewerker, de casemanager, de KAM-coördinator of de vertrouwenspersoon)  medeverantwoordelijk voor. Uw preventiemedewerker heeft een actieve rol bij het opstellen en up-to-date houden van de RI&E en de uitvoering van het Plan van Aanpak bij de RI&E.

De OR (of de PVT) heeft instemmingsrecht bij belangrijke beslissingen en veranderingen rondom het gezondheidsbeleid en de dienstverleners die daarbij worden ingeschakeld.

Naast uw eigen medewerkers en de verschillende interne rollen, zijn er ook best veel externe professionals betrokken bij uw bedrijfsgezondheidsbeleid. U kunt daarbij denken aan de arbodienst (casemanager, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige), de andere kerndeskundigen (veiligheidskundige, arbeidshygiënist en A&O-deskundige), de PMO-uitvoerder en een grote variëteit aan preventieve en curatieve behandelaars (van psycholoog en bedrijfsmaatschappelijk werk tot fysiotherapeut en wachtlijstbemiddelaar). Bij de arbodienst heb je een basiscontract afgesloten, waarin staat afgesproken wanneer je welke begeleiding vanuit hen krijgt.

Deskundige begeleiding

In de Arbowet staat opgenomen dat een arbodienst ondersteunt bij vier kerntaken:

 1. Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim
 2. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PMO of PAGO)
 3. Aanstellingskeuringen
 4. Uitvoeren en opstellen van de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Kies voor elk van deze kerntaken voor de professional die het beste past bij uw organisatie. In alle gevallen werkt u met een gecertificeerd bedrijfsarts voor de verzuimbegeleiding. Maar die kan werken bij een al dan niet gecertificeerde arbodienst of als ZZP’er. U kunt hem of haar inzetten vanaf de eerste verzuimdag of pas als de Wet verbetering Poortwachter daarom vraagt.

Zoekt u een lokale club, een partij met branche-ervaring of iemand die goed past bij jou verzuimtahema’s van vandaag? Zo heb je nog veel meer keuzes bij het bepalen van de best passende arbo-oplossing.

Controle handhaving Arbowet

De Inspectie SZW controleert namens het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid of organisaties zich aan de Arbowet houden. Eén van de punten die ze actief gaat controleren vanaf 1 juli 2018 is of elke organisatie minimaal een basiscontract heeft afgesloten bij een arbodienst en of de juiste activiteiten hierin staan opgenomen.

Bij een controle kan de inspectie SZW waarschuwingen geven, het werk stil laten leggen of boetes geven. Of je natuurlijk een compliment geven, wanneer je alles goed hebt geregeld.

Bron: Arbokiezer

Deel dit artikel

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

 • Elke maand een nieuwe HR masterclass
 • Online feedback sessies met HR-experts
 • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?