Vraag:
Hebben medewerkers recht op inzage in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie?

Antwoord:
Ja, sinds april 2011 hebben medewerkers recht op inzage in de risico’s in hun werk. In de Arbowet is vastgelegd dat werknemers de RI&E moeten kunnen inzien wanneer zij dit willen (inzagerecht).

De werkgever mag de werknemers dit niet weigeren. In artikel 5, lid 6 staat: “De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie en evaluatie”.

Het is dan ook verstandig om de RI&E (inclusief het Plan van Aanpak) te verspreiden onder uw personeel. Zo weet iedereen welke risico’s er spelen en hoe die risico’s aangepakt gaan worden.

Volgens dit inzagerecht moeten de RI&E (inclusief het Plan van Aanpak) na de toetsing ook worden toegezonden aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

De RI&E kan een waardevol instrument zijn om de veiligheid te verbeteren als medewerkers erbij betrokken zijn. Anders is het vaak alleen een wettelijk verplicht document dat vervolgens in de la verdwijnt.

Birgitte van de Water, arbeids- en organisatiedeskundige en staffunctionaris Arbo bij Carante Groep