Vraag:
Nu de Arbowet per juli 2017 is gewijzigd, is het nog steeds mogelijk om binnen de maatwerkregeling arbodienstverlening te werken met een zzp’er als bedrijfsarts?

Antwoord:
De arbowetswijziging van juli 2017 brengt nieuwe verplichtingen. Die lijken lastig te realiseren voor een zzp-er bedrijfsarts, toch is het zeker wel mogelijk om met een éénpitter te werken. De wetswijziging verandert namelijk niets aan de maatwerkregeling.

Nieuwe plichten rusten niet alleen op de bedrijfsarts. De wet beoogt een sterkere samenwerking tussen de arboprofessionals en de werkgever en zijn mensen. Wel zijn er specifieke aandachtspunten voor een zzp-er bedrijfsarts die betrekking hebben op de drie hoofdonderdelen van de gewijzigde regeling.

De interne organisatie van gezond en veilig werk
De bedrijfsarts wordt geacht werkplekken te kunnen bezoeken wanneer hij dat van belang vindt voor z’n advisering, samen te werken met de preventiemedewerker en andere arbodeskundigen en met de medezeggenschap. Op onderdelen zal hij zelf initiatief nemen, in alle gevallen moet de werkgever gelegenheid bieden. Voor ‘goede werkgevers’ is het niet nieuw om bijvoorbeeld eenmaal per jaar bedrijfsarts en alle ‘arbobetrokkenen’ aan tafel te brengen.

Positie, rol en takenpakket van de bedrijfsarts
De bedrijfsarts moet zich kunnen laten consulteren door werknemers over arbeidsgerelateerde gezondheidsvragen anders dan bij verzuim, over preventie adviseren, een klachtenprocedure hebben en een second opinion kunnen laten verzorgen. Meer algemeen: de bedrijfsarts wordt in de wet scherper neergezet als adviseur, zoals altijd de bedoeling was. Dat onderstreept de verantwoordelijkheid van de werkgever voor gezond en veilig werk met inzet van professionals.

Het contract van werkgever en arbodienstverlener
Er is nu een schriftelijk contract verplicht, tegen misverstanden en teleurstellingen: het basiscontract. Dit contract is dé gelegenheid om verwachtingen over en weer te bespreken. Wat betreft afspraken over second opinions laat de wet het toe enkele andere zzp-ers bedrijfsartsen als opties te noemen in het contract. Maar mogelijk heeft de bedrijfsarts wel eens collegiale consultatie met hen, dat maakt een second opinion onzuiver. De bedrijfsarts doet er goed aan zich aan te sluiten bij bijvoorbeeld de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion.

Ook wat betreft professionele en onafhankelijke deskundige steun bij klachtenprocedures zijn er voorzieningen waar de zzp-er bedrijfsarts zich bij kan aansluiten. Voor de werkgever zijn die aspecten van kwaliteit aandachtspunt bij het contract.

ICARA, Integraal Centrum Arbeidsrelevante Aandoeningen