Het gaat goed met onze volksgezondheid. We worden steeds ouder en de meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt.

Toch staan we volgens het RIVM voor een aantal grote opgaven. Deels is dit de keerzijde van ons succes: omdat het aantal ouderen toeneemt, stijgt ook het aantal mensen met chronische aandoeningen en sociale problemen zoals eenzaamheid.

Ook andere ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op onze volksgezondheid, zoals een toenemende druk op ons dagelijks leven.

Dit zijn een uitkomsten die beschreven staan in de ‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV) van het RIVM. Deze is op 19 juni jl. is aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verschijnt elke vier jaar.

Gezondheid bevorderen

Onze gezondheid wordt beïnvloed door onze leefstijl en door onze leefomgeving. Op het gebied van leefstijl zijn er zowel gunstige als ongunstige toekomstige ontwikkelingen. Minder mensen roken en meer mensen bewegen, maar meer mensen zijn te zwaar.

Ongezond gedrag is verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast. Roken is hierbij de belangrijkste oorzaak. Een ongezond binnen- en buitenmilieu veroorzaakt 4 procent van de ziektelast, met luchtverontreiniging als de belangrijkste oorzaak. Ongezonde arbeidsomstandigheden veroorzaken bijna 5 procent van de ziektelast.

Werkstress

Een andere nieuwe ontwikkeling is dat de samenleving op verschillende gebieden te maken krijgt met toenemende druk, bijvoorbeeld in het onderwijs en op de werkvloer. Ook de verdergaande verstedelijking zorgt voor toenemende drukte. Dit kan leiden tot stress en gezondheidsproblemen.

Mentale druk op jongeren

De mentale druk op jongeren en jongvolwassenen neemt dusdanig toe dat hun gezondheid eronder dreigt te lijden.

Van alle kanten komen er stressfactoren af op de jongere generaties. Zo ervaren studenten een hogere druk om te presteren. Doordat de basisbeurs is afgeschaft hebben studenten veel vaker een bijbaantje dan voorheen. Tegelijk zet het bindend studieadvies meer druk op studenten.

Ook de druk van de sociale media kan leiden tot stresssymptomen bij jongvolwassenen. Gaan ze eenmaal aan het werk dan krijgen ze te maken met de snelle 24-uurseconomie die draait op flexibele krachten. Dat brengt een grotere mate van onzekerheid met zich mee.

De vergrijzing

Het aandeel ouderen in de samenleving neemt toe en mensen bereiken steeds vaker een hoge leeftijd. Hierdoor hebben steeds meer mensen een chronische aandoening en vaak ook meerdere tegelijkertijd.

Niet alleen medische, maar ook sociale problemen zoals eenzaamheid nemen toe. Ouderen wonen vaker zelfstandig en ook vaker alleen. Door deze ontwikkelingen ontstaat er meer druk op zowel de formele als de informele zorg en wordt de zorg complexer.

>>> Download hier het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018