Vraag:
Bij ons bedrijf is Karel zo’n 10 maanden geleden uitgevallen. Karel kan niet terugkeren naar zijn eigen werk, maar is wel geschikt is voor ander passend werk.

Passend werk is bij zijn huidige werkgever niet beschikbaar en dit wordt ook niet op kortere dan wel langere termijn verwacht.

Nu doet zich een tijdelijke arbeidsmogelijkheid voor doordat een collega een jaar onbetaald verlof heeft aangevraagd. Stel dat wij Karel in deze functie laten re-integreren, wat betekent dat op termijn?

Antwoord:
Het lijkt verleidelijk om Karel op deze tijdelijke klus in te zetten. De werkgever is geholpen en Karel doet ervaring op in werk dat bij hem past. Alleen, over een jaar staat Karel weer met lege handen als de vaste werknemer weer terugkeert. Als er dan bij de toetsing van het re-integratieverslag door UWV duidelijk wordt dat Karel weliswaar gewerkt heeft maar nu weer met lege handen staat, dan is de kans op een loonsanctie levensgroot. Er is immers niet gere-integreerd in een structurele functie.

Bij re-integratie moet men altijd koersen op arbeid met een duurzaam karakter. Tijdelijk werk is iets anders. De werkgever kan Karel dit werk wel laten doen terwijl hij parallel een degelijk tweede spoortraject volgt. Maar het tijdelijke werk mag niet in de weg staan dat Karel aan zijn toekomst kan werken bij een andere werkgever.

Tijdelijk werk kan gevaarlijk zijn omdat het risico bestaat dat het een werknemer afleidt van het werkelijke doel, namelijk een vaste baan elders. Er blijft mogelijk valse hoop bestaan dat er toch nog wel iets zal komen bij de oude werkgever.

Maar ook bij UWV kan het idee ontstaan dat zo’n tijdelijke oplossing best tot een definitieve oplossing kan worden omgebogen. Goede afspraken maken dus.

Ad van Lieshout, directeur/eigenaar van L&M sociale zekerheid