Vraag:
Wat valt er onder het begrip chronische ziekte/handicap?

Antwoord:
Het begrip chronische ziekte/handicap is niet gedefinieerd in de WGBH/CZ. Dit is een bewuste keuze geweest van de wetgever, omdat het van de context afhangt of een werknemer chronisch ziek is of niet.

Overigens is de WGBH/CZ een uitwerking van een Europese richtlijn. Ook deze richtlijn bevat geen uitwerking van het begrip chronische ziekte/handicap. Wel heeft het Hof van Justitie de rechter die uitspraken doet over uitleg van richtlijnen een definitie gegeven voor chronische ziekte/handicap, die ook voor de Nederlandse wetgeving van belang is:

Een langdurige beperking die met name het gevolg is van lichamelijke, geestelijke, of psychische aandoeningen die in wisselwerking met diverse drempels de betrokkenen kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met andere werknemers aan het beroepsleven deel te nemen. Een handicap impliceert niet noodzakelijkerwijs volledige uitsluiting van het werk of beroepsleven, maar kan ook meebrengen dat een werknemer zijn arbeid slechts beperkt kan verrichten.

Een belangrijk criterium is dus of de werknemer last heeft van zijn ziekte/handicap bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Is dat het geval, dan valt de werknemer onder de bescherming van de WGBH/CZ.

Voorbeelden van chronische ziekte/handicap
In Nederland kan de civiele rechter een uitspraak doen over de bescherming van de WGBH/CZ. Daarnaast kan het College voor de rechten van de Mens ook een oordeel vormen over (verboden) onderscheid op grond van chronische ziekte of handicap.

Het oordeel van het College voor de rechten van de Mens is niet bindend, maar slechts een advies. De uitspraak van de rechter is uiteraard wel bindend voor partijen.

Ik zal hieronder een aantal voorbeelden geven waarin is geoordeeld dat wel, maar ook niet sprake was van een chronische ziekte/handicap.

Wel een chronische ziekte/handicap
In de Nederlandse rechtspraak is morbide obesitas als chronische ziekte aangemerkt. Daarnaast is bijvoorbeeld diabetes als chronische ziekte aangemerkt.

Geen chronische ziekte/handicap
Een hernia daarentegen is niet als chronische ziekte aangemerkt. Ook een hartinfarct, met als gevolg het levenslang slikken van medicijnen en regelmatig op controle moeten komen, is niet als chronische ziekte aangemerkt.

Saillant detail is dat het College voor de Rechten van de Mens in hetzelfde geval de hartinfarct wel als chronische ziekte aanmerkte. Maar daarbij dient te worden opgemerkt dat de werkgever in dat geval de chronische ziekte niet had betwist, terwijl de werkgever dat bij de civiele rechter wel had gedaan.

Hoewel de voorbeelden een beeld geven van wat wel/niet onder de definitie van chronische ziekte/handicap, is het van belang om in ieder individueel geval de afweging te maken of dit ook zo is. Het hangt namelijk van het concrete geval af of de werknemer al dan niet chronisch ziek is!

Thijs van Liempd is advocaat bij DVAN